Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Predávajúci spracúva osobné údaje, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“). 2. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia GDPR je simple story s.r.o., IČO 51 897 202 so sídlom Devínska cesta 92, 841 04 Bratislava – mestská časť Devín  (ďalej len: „správca“). 3. Kontaktné údaje správcu sú: adresa: Devínska cesta 92, 841 04 Bratislava – mestská časť Devín  email: catherine@catherinemulier.com 4. Osobnými údajmi sú všetky informácie, ktoré sa Vás týkajú ako identifikovanej alebo identifikovateľnej živej osoby. Môže to byť napríklad vaše meno, adresa bydliska, číslo preukazu totožnosti, kód internetového protokolu (IP), číslo kreditnej karty, prihlasovacie údaje, atď… 5. Správca nevymenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, nakoľko mu zo zákona nevyplýva táto povinnosť. Osobné údaje spravuje sám správca.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky. 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy a platbu za tovar a služby 3. Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov, je určený príslušnými právnymi predpismi, ďalej vyplýva priamo alebo nepriamo z uzatvorenej zmluvy na plnenie Vašej objednávky, ako aj ďalšej zmluvnej dokumentácie alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Na marketingové účely Správca spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov: a. Základné identifikačne údaje – titul, meno, priezvisko a adresa bydliska b. Kontaktné údaje – e-mailová adresa a telefónne číslo c. Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní klientskej zóny a pod., pričom na základe týchto údajov Vám vieme odporučiť vhodné produkty a služby d. Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s Vami, napríklad pomocou e-mailu, SMS správ, komunikácie prostredníctvom Facebook, Google alebo Instagram.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je: a. plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, b. oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, 2. Účelom spracovania osobných údajov je vytvorenie Vášho užívateľského účtu a vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu. 3. Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na marketingové účely, hlavným účelom uvedeného spracúvania je ponúknuť najnovšie informácie o aktuálnych produktoch a službách Správcu, prípadne o ponukách a službách obchodných partnerov Správcu, pričom uvedený účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami: – ponuka produktov a služieb, pričom ponuky môže Správca poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo alebo aplikáciu Instagram, FaceBook, Google ako aj prostredníctvom klientskej zóny; – automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť ponuku Vašim individuálnym potrebám; – prieskumy spokojnosti s využívanými produktmi a službami. Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby Správca mohol zasielať individuálne ponuky produktov a služieb a pod., pričom bez takto poskytnutého súhlasu Správca nie je oprávnený predmetné služby zabezpečiť. 4. Zo strany správcu neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje: a. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (maximálne po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). b. po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje nevratne vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby: a. podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy b. zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu c. zaisťujúce marketingové služby v prípade, že ste na účely priameho marketingu udelili súhlas d. zaisťujúce služby platobnej brány 2. Správca neposkytne osobné údaje do tretej krajiny (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte: a. právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, b. právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a proti priamemu marketingu. c. právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR. d. právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR a právo byť zabudnutý. e. právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. f. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I týchto podmienok. 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe. 3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VIII. Súbory cookies a podobné technológie

1. Naša stránka spracúva základné súbory cookies, ktoré umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov a zapamätanie si vašich preferencií a prevádzkové súbory cookies, ktoré slúžia na zaznamenávanie a analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok. Tieto informácie slúžia len na pohodlné a efektívne fungovanie e-shopu a nie sú poskytované žiadnej tretej strane.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptujete. 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 09.09.2019.